Yoga Greeley

Just Standing Deep Breathing 

Pranayama(Sanskrit)

Half Moon Pose

Ardha-Chandrasana(Sanskrit)

Awkward Pose

Utkatasana(Sanskrit)

Eagle Pose

Garurasana(Sanskrit)

Standing Head to Knee

Dandayamana-Janushirasana(Sanskrit)

[Standing Bow Pose]

Standing Bow Pose

Dandayamana-Dhanurasana(Sanskrit)

[Balancing Stick]

Balancing Stick

Tuladandasana(Sanskrit)

[Standing Separate Leg Stretching Pose]

Standing Separate Leg Stretching Pose

Dandayamana-Bibhaktapada-Paschimotthanasana(Sanskrit)

[Triangle Pose]

Triangle Pose

Trikanasana(Sanskrit)

[Standing Separate Leg Head to Knee Pose]

Standing Separate Leg Head to Knee Pose

Dandayamana-Bibhaktapada-Janushirasana(Sanskrit)

[Tree Pose]

Tree Pose

Tadasana(Sanskrit)

[Toe Stand]

Toe Stand

Padangustasana(Sanskrit)

[Dead Body Pose]

Dead Body Pose

Savasana(Sanskrit)

Wind-Removing Pose

Pavanamuktasana(Sanskrit)

Sit up

Pada-Hasthasana(Sanskrit)

Cobra Pose

Bhujangasana(Sanskrit)

Locust Pose

Salabhasana(Sanskrit)


Full Locust Pose

Poorna-Salabhasana(Sanskrit)

[Bow Pose]

Bow Pose

Dhanurasana(Sanskrit)

[Fixed Firm Pose]

Fixed Firm Pose

Supta-Vajrasana(Sanskrit)

[Half Tortoise Pose]

Half Tortoise Pose

Ardha-Kurmasana(Sanskrit)

[Camel Pose]

Camel Pose

Ustrasana(Sanskrit)

[Rabbit Pose]

Rabbit Pose

Sasangasana(Sanskrit)

[Head to Knee Pose and Stretching Pose]

Head to Knee Pose and Stretching Pose

Janushirasana and Paschimotthanasana(Sanskrit)

Spine-Twisting Pose

Ardha-Matsyendrasana(Sanskrit)

Blowing in Firm Pose

Kapalbhati in Vajrasana(Sanskrit)